Židia

Prvá nám známa zmienka o Židoch v Sampore pochádza z roku 1858, kedy v tomto roku bolo evidovaných ako obyvateľov 6 Židov, 236 evanjelikov a 5 katolíkov.1 V židovskej matrike nájdeme zápisy z 20.4. 1874, kedy sa narodilo v Sampore židovské dieťa menom Július Lipót rodičom Johane Strauszovej a Mór Poláčkovi. Obriezka sa konala 27.4. Sandekom („krstným otcom“) bol Jozef Poláček. Obrad vykonal rabín Lipót Fleischner. 5.10. 1875 narodilo sa ďalšie dieťa tým istým rodičom, ktorému dali meno Lipót [Ľudovít]. V roku 1881 sú v súpise obyvateľov traja Židia.2 V druhej v židovskej matrike z roku 1885 je zápis s menom dieťaťa Lipót [Ľudovít], ktoré sa narodilo otcovi Simonovi Pollatsovi a matke Szepas(?) z Huncoviec (?)3

V roku 18804 pri súpise obyvateľov5 sú uvedený 3 Židia, vrátane 149 evanjelikov, 2 katolíkov a 1 inej denominácie. V roku 18816 boli v Sampore ešte stále 3 Židia, 149 evanjelikov a 2 katolíci a 1 z inej denominácie. V roku 18877 boli v Sampore 4 Židia, 153 evanjelikov a 2 katolíci. O dva roky nato, v roku 1889 podľa katolíckeho schematizmu boli v Sampore 4 Židia, 273 evanjelikov a 2 katolíci.8 V roku 1890 počas súpisu obyvateľov Sampora boli evidovaný 2 Židia, 154 evanjelici a 6 katolíci.9

Vo februári 1942, v období prípravy deportácií Židov zo Slovenska, nariadilo Ministerstvo vnútra uskutočnenie Súpisu Židov zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky. Realizáciou Súpisu Židov boli poverené Obvodné /obecné/ notárske úrady (v Bratislave Policajné riaditeľstvo). Osoby podliehajúce Súpisu Židov mali byť podľa presných inštrukcií zapísané do zoznamov A, B a C. Pri realizácii Súpisu Židov došlo zo strany úradov k mnohým pochybeniam (napr. duplicitné uvádzanie osôb, chybné prepisy mien a pod.). Napriek tomu patrí Súpis Židov z roku 1942 k najdôležitejším dokumentom s informáciami o obetiach holokaustu na Slovensku. Ústav pamäti národa pracuje s elektronickou databázou vychádzajúcou z originálnych hárkov Súpisu Židov z roku 1942.10 V roku 1942 počas celoštátneho súpisu Židov v Sampore nemal trvalý pobyt žiaden Žid.11

Pramene a zdroje:

1 Schematismus almae diocesis neosoliensis pro anno MDCCCLVIII, p. 39.

2 MOL. Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint rendezve, II. kötet (1882) [Výsledky národného sčítania obyvateľstva Maďarského kráľovstva uskutočnené na začiatku roka 1881. Podrobné rozdelenie žúp a obcí. Na základe poverenia od kráľovského Ministerstva zemnedelstva, priemyslu a obchodu. Vytvoril a vydal Národný kráľovský maďarský [uhorský] štatistický úrad. Budapest, 2. zväzok, 1882.] Zólyom megye, p.č. 49 Számpor s. 391.

3 ŠA SR BB, p. ZV. fond Druhopisy matrík – židovské matriky 1875-1895.

4 Adatbank. http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/szampor-sampor/ (6.2.2019)

5 Súpis obyvateľov Sampora z roku 1880 eviduje 1,94 % Židov z celkového počtu obyvateľov obce. MOL. A Felvidék Telepopüléseinek vallási Adatai (1880-1941), II. kötet. Központi Statisztikai hivatal. Zólyum vármegye. Budapest, 1999. [Dáta ohľadom vierovyznania z oblasti Felvidéku /HornéhoUhorska/ z rokov 1880-1941, II. zväzok. Ústretný štatistický úrad. Zvolenská župa, Budapešť, 1999]. ISBN 963-215-273-5. s. 204.

6 Népszámlálás főbb eredményei Megyék és Községek Szerint Részletezve. II. kötet. Budapest, 1882. o . 391. [Podrobné výsledky sčítania obyvateľstva podľa okresov a jednotlivých obcí. II.zväzok, Budapešť, 1882], s. 391.

7 Schematismus dioecesis neosoliensis pro anno MDCCCLXXXVII, p. 39.

8 Schematismus dioecesis neosoliensis pro anno MDCCCLXXXIX, p. 38.

9 Adatbank. In: http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/szampor-sampor/ (6.2.2019)

10 Ústav pamäti národa. Osudy slovenských židov 1939-1945. Súpis Židov (1942) https://www.upn.gov.sk/projekty/supis-zidov (17.2.2019)

11 Ústav pamäti národa. Zoznam obcí okresu Zvolen. Súpis Židov 1942. https://www.upn.gov.sk/projekty/supis-zidov/zoznam-obci/?okres=358 (17.2.2019)