Chronológia dôležitých udalostí

1286 Neistá zmienka o usadlosti Sampor Hench de Zaym
(MOL DF 254 170)
17.8.1300 nepriama zmienka o obci Sampor ad maiorem aquam Zampur (k väčšiemu potoku Sampor)
(MOL DL 105 265)
12.4.1336 prvá priama písomná zmienka o osade Sampor Hench de Zampor
(MOL DL 72 313)
16.5.1336    zmienka o Sampore Hench de Zampur (DL 72 314)
26.5.1336   listina potvrdzujúca kúpu majetkov v Sampore, napísaná
v ostrihomskom konvente križovníkov
(DL 72 315)
27.5.1337 opätovné potvrdenie kúpy majetkov v Sampore, listina napísaná v turčianskom konvente
(MOL DL 72 316)
17.4.1409 Zmienka o Sampore v stredovekej listine
(DL 42 989)
9.11.1428Zmienka o Sampore v stredovekej listine – „Gregor zo Sampora“ (DL 43755)
1580 Vznik dcérocirkvi evanjelického a.v. zboru v Sampore
1582 Sampor je nútený platiť dane Turkom (tiež 1549, 1553, 1559, 1563, 1566, 1572, 1588, 1593, 1596, 1657 a 1668)
1. pol. 17.stor. Vojtech Zobrovský, rodák zo Sampora. Stal sa evanjelickým farárom. Pôsobil zväčša na východnom Slovensku.
3.5.1661Potvrdenie závetu po nebohej urodzenej pani Anne Baloghovej z Nebojsa ctenému Gabrielovi Géczymu, napísaný v Hronseku. Sampor (okrem iných usadlostí) sa spomína ako majetok patriaci hronseckým zemepánom. 29.6.1662 bol obsah testamentu zapísaný aj do „kráľovskych kních“.
15.8.1673 do Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka vstúpil rodák Gregor Ravančák, sľuby zložil 2.9.1674. doba skúšky (noviciátu) trvala od r. 1673 do r. 1686. Zaujímavosťou je, že bol chorvátskej národnosti.
1686 Samporčania – evanjelici dali vyhotoviť nový renesančný zvon pre svoju zvonicu. Odliaty bol v  Ľubietovej majstrom Baltazárom Loningerom.
1.3.1710 pochovaný rímskokatolícky kňaz Michal Čermanský, pravdepodobne v BB. Ako išiel vdp. pán prevziať farnosť Zvolenská Slatina, medzi Samporom a Zolnou vošiel do cesty zbojníkom, ktorý ho takmer zabili. Polomŕtvého ho ľudia preniesli do Banskej Bystrice, kde po hodine zomrel.
4.5.1723 Prvá známa zmienka o mlyne v Sampore. Mlyn sa nachádzal pri potoku, kúsok za dnešným futbalovým ihriskom.
25.4.1771V obci bol ukončení a podpísaný zápis do Tereziánskeho urbáru.
1784Na žiadosť miestneho grófa Jozefa Telekyho de Szék, v tom čase majiteľa tzv. „Vodného hradu“ v Hronseku, Ján Furkó Ónodÿ, Slávneho Kráľovstva Uhorského prísažný zememerač a matematik vytvoril „katastrálnu“ mapu Hronseka a Sampora.
1791Posledné katolícke bohoslužby v samporskom kostolíku. Kostol už viac nebol obnovený.
1858 Prvá známa zmienka o pobyte Židov v Sampore. V tom čase v obci žilo 6 Židov, 236 ev. a 5  kat.
1859 Samporčania a Lukavičania si postavili v Sampore spoločnú školu, čo ich vyšlo na 210 zlatých.
1827 Prvýkrát sa v rímskokatolíckom schematizme BB diecézy píše, že kostol sv. Michala je v ruinách
1910 Príprava na rozsiahlu rekonštrukciu ľudovej školy
5.10.1910 škola v Sampore zhorela
4.8.1911 výstavba novej školy, ktorá má slúžiť ako Samporčanom tak i deťom susednej dediny Lukavica. Stálo ich to 14.600 korún
19.11.1911 V nedeľu slávnostne posvätil novootvorenú školu v Sampore senior Peter Bakay z Očovej
7.2.1936Samporskí katolíci píšu biskupovi Marianovi Blahovi, aby ich fília/obec bola odňatá od farnosti Zvolenská Slatina a prešla pod farnosť Hájniky. Biskup listom z 10.3.1936, túto žiadosť zamietol, dôvod uviedol, že „z cirkevno-administratívneho ohľadu to nieje možné“. Tejto mienky sa držal aj miestny farár. (na margo: V tom istom roku biskup pre svoju diecézu vysvätil 21 novokňazov)
1942 (1945) začal v obci pôsobiť Miestny národný výbor
5.9.1943 Posviacka novej školy v Lukavici, oddnes už školopovinné deti z Lukavice chodia do svojej vlastnej školy. Posviacku vykonal Samuel Ličko, farár zo Zvolena spolu s miestnym farárom Pavlom Hroncom z Hronseka.
19.3.1945 10:00 hod., príchod Červenej armády do Sampora, oslobodenie obce spod nemeckých vojakov
9.5.1945 zomrelo v nedožitých 18. rokov dievča Anna, ako jediná obeť vojny. Pochovaná je v samporskom cintoríne.
1946/1947 Posledný školský rok v ľudovej samporskej škole
1952 bola otvorená a daná do užívania autobusová linka Zvolen – Sliač – Veľká Lúka – Sampor – Lukavica a späť.
1952založené Jednotné roľnícke družstvo
1954 v obci bola inštalovaná elektrifikácia
1971 skončil Miestny národný výbor v Sampore
1.1.1979obec Sampor je oficiálne pričlenená k mestu Sliač, ako mestská časť Sampor.
15.8.1993 Z bývalej školy v Sampore sa oficiálne stáva modlitebňa pre miestnu evanjelickú komunitu. Posviacku vykonal generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pavel Uhorskai
18.11.1997 vznik poľovníckeho spolku Sampor-Lukavica so sídlom
v Lukavici
8/1998 evanjelický biskup Ivan Osuský posvätil interiér modlitebne v Sampore. 
24.5.2010 Posviacka nového mníšského benediktínského kláštora Premenenia Pána v Sampore. Posviacku vykonal Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup.
15.6.2011 vznik združenia Montana so sídlom v Sampore. Jeho poslaním je environmentálne vzdelávanie mladých ľudí a detí, vytváranie vzťahu k zvieratám a chov koní. V náplni práce je prevádzkovanie liečebných procedúr a zábavné jazdenie na koni, najmä pre deti od dvoch rokov a iné.
2011 Archeologický výskum zaniknutého kostolíka sv. Michala archanjela v Sampore (v cintoríne). Objekt mal celkovú dĺžku 14 metrov, loď mala rozmery 8,3 x 8,0 m, presbytérium 5,7 x 5,9 m. obvodové múry sa miestami zachovali až do výšky 3,1 m
2017Konal sa archeologický výskum geofyzikálnym meraním zaniknutého kostolíka v Sampore.