1. písomná zmienka

1. hodnoverná písomná zmienka o usadlosti Sampor – opis

Dňa 12. apríla 1336 synovia Pavla Madáča predstúpili pred zvolenského župana a spolu so svojím bratrancom Tomášom, synom Benedikta, vyhlásili, že prisľúbili dať súhlas s predajom časti Sampora, ktorý patril Mikulášovi, len čo sa vrátia z vojenskej výpravy. Mikuláš syn Henza zo Sampora vzhľadom na svoju chudobu a ťažkosti ponúkol svoj majetok Sampor z titulu susedstva na kúpu, alebo zálohovanie Mikulášovi, Lökősovi (Leukus), Jánovi a Pavlovi synom Pavla, syna Madača (Madach), ako aj Tomášovi synovi Benedikta, syna tohože Madača a tiež Ondrejovi z Lánca (Mikuláš sa rozhodol nakoniec predať svoj majetok dobronivskému podkastelánovi Ondrejovi z Lánca (de Lanch, Abovská župa), servientovi zvolenského župana Donča). Menovaní Pavlovi synovia a Benediktov syn dovolili kúpiť spomínaný majetok Ondrejovi z Lánca.

Slobodné právo kúpy majetku Sampor mu potvrdil sused Tomáš syn Benedikta zo Zolnej (de Zouna) opätovne i podľa listiny Turčianskeho konventu vydanej 21. mája 1337. Kupujúci Ondrej Lánci je v tomto dokumente zároveň titulovaný ako dobronivský vicekastelán. Okrem majetkových pomerov v Sampore písomné správy obsahujú aj údaje o osídlení v regióne.

Regest listiny

Listina bola napísaná v šiestu nedeľu po veľkonočnej oktáve Roku Pána tisíc tristo tridsať šesť, čo vychádzalo na 12. apríla (1336) vo Zvolene pred vtedajším zvolenským županom Dončom. Mikuláš dal do ponuky svoj majetok Sampor na predaj. Podľa vtedajšieho práva najprv majetok ponúkol svojim susedom Vavrincovi, Mikulášovi, Pavlovi a Jánovi, ktorý boli synovia Pavla, majiteľa majetku Čerín. Ďalej svoj majetok ponúkol Tomášovi, keďže jeho otec Benedikt bol zas vlastníkom majetku Zolná. Tomáš bol bratrancom Pavlových synov, nakoľko Pavol a Benedikt boli bratia a mali spoločného otca Mádača. Keďže všetci piati odmietli ponuku, Mikuláš majetok nakoniec predal Ondrejovi z Lánca, familiárovi župana Donča.

Vystupujúce osoby v listine

 • Donč, zvolenský župan
 • Mikuláš, syn Henza zo Zampora
 • synovia Pavla, majiteľ majetku Čerín, (Pavol – syn Mádača):
  • Vavrinec (Lökős alebo Leukus (1333 – 1376)), dvorský rytier (aule miles) kráľa Ľudovíta Veľkého (5. marec 1326, Vyšehrad – 10. september 1382, Trnava)
  • Mikuláš (1319 – 1363)
  • Pavol (1333 – 1351)
  • Ján (1333 – 1351)
 • Tomáš, syn Benedikta, majiteľ majetku Zolná (Benedikt – syn Mádača)
 • Ondrej z Lánca (de Lanch, Abovská župa), servient zvolenského župana Donča, ktorý majetok kúpil
Magyar Nemzeti Levéltár – DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR – 72313 / 12.4.1336

Preklad originálnej listiny

My, magister Donč, župan zvolenský, zverujeme na večnú pamiatku, že Mikuláš, syn Hencha de Zampor sa na nás obrátil v spore voči Mikulášovi, Leukesovi, Jánovi a Pavlovi, synom Pavla, syna Madácha a Tomášovi, synovi Benedikta, syna toho istého Madácha a komesovi Andrejovi zvanému de Lanch, lebo žil ohrozený ťažkou chudobou a v tomto stave sa obec rozhodol predať alebo dať do zálohu z dôvodu blízkosti (susedom), na čo odpovedali Pavlovi synovia, menovite Mikuláš, Leukes, Ján a Pavol, a tiež Tomáš, syn Benedikta, ktorí neboli schopní vlastnými silami, (túto obec) do zálohu získať, prijať alebo kúpiť. Preto dovolili Mikulášovi, synovi Hencha darovať, predať alebo dať do zálohu usadlosť Andrejovi de Lanch. Potom povedali tiež, že komesa Andreja prijmú a ďalej tvrdili, že teraz sa musia k prítomnému vojsku pripojiť, a preto toto rozhodnutie nemôžu hneď prísažne vyhlásiť pred konventom ale po príchode od vojska okamžite prídu na konvent osobne potvrdiť toto vyhlásenie a keď túto lehotu nedodržia, budú podľa tejto listiny povinní každý tri marky za súdne rozhodnutie zaplatiť.

Dané v šiestu nedeľu po veľkonočnej oktáve Roku Pána tisíc tristoridsiateho šiesteho. (M.P.)

Riadne prísažné vyhlásenie sa uskutočnilo prvýkrát pred ostrihomským konventom 26. mája 1336
a druhýkrát 21. mája 1337 pred turčianským konventom.

Pramene:

Preklad listiny: Mudr. Patrik Zakarovský

Magyar Nemzeti Levéltár – DL 72313

MALINIAK, Pavol. K interpretáciám najstarších dokladov o osídlení Zvolenskej kotliny. Historický ústav UMB. In: Acta Historica Neosoliensia, 10/2007, Banská Bystrica, s. 66.

ĎURKOVÁ, Mária. Vznik a vývoj najstaršej zvolenskej šľachty, Historický časopis č. 1/2008, str. 10, 56.