Cirkev

Väčšina Samporčanov je evanjelického a.v., zopár jednotlivcov sú rímskokatolického vierovyznania. Evanjelici mávajú bohoslužby 2 x krát v mesiaci v modlitebni, v bývalej ľudovej škole, situovanej na začiatku obce. Evanjelici patria pod Matkocirkev Hronsek. Rímskokatolíci mávajú každý deň sv. omše v benediktínskom kláštore, ktorý sa nachádza na konci dediny za cintorínom. Kláštor bol postavený v roku 2010. Samporskí katolíci patria pod farnosť Sliač. Kedysi tu žili aj židia. Po druhej svetovej vojne, už židov v obci nenájdeme. Na cintoríne je Dom smútku v blízkosti ktorého je ruina gotického kostolíka sv. Michala archanjela. Na cintoríne je cca 90 jedno alebo dvojhrobov pre vyše 190 zosnulých obyvateľov. Najstarší zachovaný hrob je z roku 1939, namladší z roku 2023.